Voor u ligt het bestuursverslag, als onderdeel van het jaarverslag 2019 van Actium. Het betreft het tweede jaar van onze strategische koers. Een jaar waarin we veel gerealiseerd hebben.

Missie en strategische pijlers

Onze missie; een thuis voor onze huurders nu en in de toekomst! Waarbij drie pijlers ons kompas zijn bij ons doen en laten.

 • We hebben oog voor ieder mens: iedere huurder is uniek en heeft zijn eigen behoeften. Huurders weten zelf het beste wat ze nodig hebben om van hun huis een thuis te maken.
 • We zijn vernieuwend: we hebben het lef om anders te denken én anders te doen.  Door de wereld van onze huurders centraal te stellen en niet te denken vanuit regels en procedures komen we los van gebaande paden. We hebben daadkracht en pakken de ruimte om nieuwe inzichten en ideeën ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. Dit doen we doelgericht en kostenbewust.
 • We gaan voor duurzaam: we zijn milieubewust en toekomstgericht. We leven op een mooie planeet, waarop we zuinig willen zijn. Voor onszelf en voor volgende generaties. Duurzaam betekent voor ons ook toekomstbestendig zijn. De behoeften en wensen van toekomstige huurders kunnen anders zijn dan die van de huidige. Hier spelen we tijdig op in

Werkgebied

Ons werkgebied strekt zich uit over Drenthe en een stukje van Friesland. We zorgen ervoor dat rond de 16.000 huishoudens een thuis hebben. Dat doen we voor diegenen die net dat extra steuntje in de rug nodig hebben, omdat de portemonnee daarom vraagt of omdat extra zorg nodig is. We doen dat samen met onze huurders en samenwerkingspartners, om zo tot de beste resultaten te komen. We werken in acht gemeenten: Assen, Midden-Drenthe, De Wolden, Noordenveld, Westerveld, Hoogeveen, Meppel en Ooststellingwerf.

Stichting Actium en haar verbinding

De stichting Actium is als toegelaten instelling uitsluitend werkzaam op het gebied van de volkshuisvesting. Actium heeft één verbinding, te weten Dingspel Assen B.V. Ons aandeel in deze verbinding bedraagt 66,66%. Meer informatie over de verbinding vindt u in paragraaf 8.7 van dit jaarverslag.

Taak en werkwijze bestuurder

De bestuurder van Actium is belast met het besturen van de organisatie. In die rol is hij verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de financiering, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. De bestuurder legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen. Bij de vervulling van zijn taak richt de bestuurder zich naar het belang van de organisatie in het licht van haar doelstelling en de met haar verbonden onderneming. Hij weegt daartoe de in aanmerking komende belangen af van de bij de organisatie betrokkenen.

Een uitgebreide taak en werkwijze van de rollen en verantwoordelijkheden van de bestuurder van Actium zijn vastgelegd in een bestuursreglement.

In september 2019 heeft de dan zittende bestuurder, mevrouw Dost, te kennen gegeven de organisatie te gaan verlaten. Daarop heeft de raad van commissarissen de werving & selectieprocedure gestart voor de nieuw te werven directeur-bestuurder. Voor de tussenliggende periode is gekozen voor een interim-invulling en is de heer Van Halteren tijdelijk aangesteld als interim-bestuurder. 

Good Governance

Actium onderschrijft het belang van een deugdelijk ondernemingsbestuur, dat integer en transparant handelt, waar goed toezicht op wordt gehouden en dat verantwoording aflegt over het gevoerde toezicht. Voor de inrichting van het ondernemingsbestuur volgen we de Woningwet 2015 en de Governancecode voor woningcorporaties. Deze code passen we toe en de beginselen worden in hoofdlijnen onderschreven. Een overzicht van alle geldende bepalingen, en de toepassing daarvan, is opgenomen op onze website. In 2018 hebben we onze statuten herijkt aan de dan geldende wet- en regelgeving. Deze zijn beoordeeld en goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Prestatieafspraken

In 2019 hebben wij met alle gemeenten in ons werkgebied en onze huurdersorganisatie MEVM prestatieafspraken gemaakt. Met een aantal gemeenten is een meerjarige raamovereenkomst opgesteld, die als basis dient voor de prestatieafspraken. Op deze manier is de bijdrage van Actium aan de  volkshuisvestelijke doelstellingen in iedere gemeente afgestemd op de lokale behoefte.

Extern toezicht

Beoordeling Waarborgfonds Sociale Woningen
Het Waarborgfonds Sociale Woningen (WSW) voerde haar risicobeoordeling van Actium uit in het eerste kwartaal van 2019. Uit deze beoordeling kwam naar voren dat evenals vorig jaar Actium financieel gezond is. Wel ziet het WSW een toename in de ambities die resulteren in een grotere financieringsbehoefte. De belangrijkste onderwerpen van gesprek met het WSW die voortkomen uit de beoordeling zijn:

 1. Assetmanagement en transitie in relatie tot de toename van de investeringen en de verduurzaming van de voorraad;
 2. de stijgende bouw- en onderhoudskosten;
 3. de hoogte van de onderhoudskosten en externe validatie.

Op 24 juni 2019 gaf het WSW een borgbaarheidsverklaring voor Actium af.

Oordeel inspectie Autoriteit woningcorporaties (Aw)
Op 27 november 2019 ontvingen wij van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) haar oordeel over de rechtmatigheid van verslagjaar 2018. De Aw heeft getoetst op de volgende onderdelen:

 • Staatssteun;
 • Passend toewijzen;
 • Huursom;
 • Wet Normering Topinkomens;
 • Overcompensatie;
 • Naleving van specifieke wettelijke bepalingen.

Voor alle onderdelen geldt dat Actium in 2018 heeft voldaan aan de wet- en regelgeving, dan wel dat er geen sprake van is (overcompensatie).

Risicomanagement

Wij zijn van oudsher een risicomijdende corporatie. Dat is terug te zien in onze huidige gezonde financiële positie. Wij proberen risico’s zoveel mogelijk te beperken, mits de (kosten van de) beheersmaatregelen in een gezonde relatie staan tot de hoogte van de mogelijke risico’s. Het risicomanagementbeleid is in 2016 opgesteld en goedgekeurd. Vanaf dat moment is risicomanagement ingebed in de reguliere planning- en controlcylcus. In 2019 hebben we onze strategische risico’s herijkt, ook introduceerden we een set aan soft controls, omdat sturing hierop in hoge mate bijdraagt aan het voorkomen van risicovolle situaties. En we hebben vervolgstappen gezet in ons tactisch en operationeel risicomanagement. Meer informatie over risicomanagement en de belangrijkste risico’s is te vinden In hoofdstuk 9 van dit jaarverslag.

Vermogenspositie Actium

Onze vermogenspositie wordt voor een groot gedeelte bepaald door de waarde van onze activa. Sinds 2016 waarderen wij onze activa tegen actuele waarde. Intern sturen wij op beleidswaarde. In hoofdstuk 8 vindt u een nadere toelichting op de verschillende waarderingsmethoden en –grondslagen, de ontwikkelingen van de marktwaarde en de beleidswaarde, alsmede een analyse van de verschillen tussen de verschillende waarderingen en de gevolgen hiervan voor het eigen vermogen.