Leefbaarheid

De omgeving van je huis is net zo belangrijk voor je thuisgevoel als een fijn huis. Goede buren, een nette galerij, een speeltuin om de hoek. Daarom zetten we ons samen met bewoners in voor een prettige buurt, waar bewoners fijn samenwonen.

5.1 Leefbaarheidsprogramma

Wij zetten in op leefbaarheid daar waar dat (het meest) nodig is. We werken in ons hele werkgebied met een leefbaarheidsprogramma. De basis voor dit programma zijn de scores uit de Leefbaarometer, die het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)  tweejaarlijks publiceert. Deze scores koppelen wij aan onze eigen woningvoorraad. We nemen ons eigen werkgebied als maatstaf. Het leefbaarheidsprogramma helpt ons zo te bepalen waar, wat, met wie en hoe wij onze financiële en personele middelen inzetten.

Uitgaven leefbaarheid per gemeente

Uitgaven leefbaarheid per gemeente
Gemeente Totale uitgaven per gemeente
Assen € 800.000
De Wolden € 58.000
Hoogeveen € 16.000
Meppel € 16.000
Midden-Drenthe € 104.000
Noordenveld € 19.000
Ooststellingwerf € 135.000
Westerveld € 51.000
Totaal Actium € 1.199.000

We onderscheiden drie niveaus van inzet, met ieder een eigen palet aan activiteiten. Dit zijn:

 1. Basis, in ons gehele werkgebied: onze basisinzet is gericht op schoon, heel en veilig wonen en op ongestoord woongenot. Met de basisinzet voldoen we aan de bepalingen in de Woningwet over het werken aan leefbaarheid.
 2. Plus, passend bij de gele gebieden: We richten ons niet alleen op schoon, heel en veilig wonen, maar doen ook leefbaarheidsprojecten.
 3. Plusplus, passend bij de oranje gebieden: Onze plusplus-inzet baseren we op wijkvisies met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma.

De leefbaarheidsscore bereken we op basis van subscores op vijf dimensies, zoals de aanwezigheid van voorzieningen en de kwaliteit van de aanwezige woningen. In 2019 hebben we ons met name gericht op de gemeenten waar we beneden-gemiddeld scoorden op aan ons woningbezit gerelateerde dimensies.  Dit zijn de gemeenten Assen, Midden-Drenthe en Ooststellingwerf.

Mijn Buurt Assen

Het afgelopen jaar bereikte Mijn Buurt Assen (MBA) met het gebiedsgericht werken een aantal positieve resultaten om de leefbaarheid in de buurten te verbeteren:

Verlenging samenwerking

Vlak voor de zomer van 2019 werd het samenwerkingsverband Mijn Buurt Assen van de gemeente Assen, Vaart Welzijn en Actium verlengd met 4 jaar.

Meer aanwezig in de wijken

 • Om meer aanwezig en bereikbaar te zijn in de wijk zijn kwamen er in 2019 twee nieuwe Buurt Informatie Centra (BIC) bij in Pittelo en in Marsdijk.
 • In Assen-Oost is een buurtschuur in ontwikkeling. 
 • In de wijken Kloosterveen, Baggelhuizen, Marsdijk en in het centrum kwamen vier nieuwe wijkteams. In alle wijken van Assen is nu een team met professionals beschikbaar.

Buurtinitiatieven

Sinds de oprichting in 2012 dienden bewoners ruim 400 initiatieven in bij MBA. Dit is een gemiddelde van ongeveer 60 per jaar. In 2019 zagen we een stijging in het aantal aanvragen, er werden bijna 100 initiatieven ingediend.  We werken nauw samen met stichting Stila. Stila stimuleert de leefbaarheid te stimuleren in Assen

Participatie

 • We zetten in 2019 meer online communicatie in om in contact te komen met bewoners. Persoonlijk contact blijft het belangrijkste uitgangspunt. Daarom gingen we “zonder agenda de wijk in” met wijkrondes, tentsessies en ff buurten
 • De inzet van Mijnbuurtje.nl maakt dat mensen elkaar gemakkelijker kunnen vinden. Voor de wijk Lariks bereidden we met Mijnbuurtje.nl een pilot voor om samen met bewoners te kijken wat een onlineplatform voor de wijk kan betekenen. Het doel is om met buurtverbinders online- en offline-contact tussen bewoners te stimuleren.
 • MBA biedt cursussen aan voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Een aantal van onze medewerkers heeft een training gevolgd om signalen van deze problematiek te herkennen en op te pakken

Energietransitie als motor van wijkvernieuwing

In de Lariks is MBA betrokken bij de voorbereiding van de eerste gesprekken met inwoners rondom het project Energietransitie.

Experimenteren met een flexibele schil

Met een toenemend aantal netwerkpartners werkten we samen aan het verbeteren van de leefbaarheid. Het Platform Wonen Welzijn Zorg en MBA ontplooit samen activiteiten voor inwoners die weer zelfstandig gaan wonen. Met Werkplein Drentsche Aa en de Gemeentelijke Krediet Bank werden collega’s van MBA opgeleid om de Voorzieningenwijzer aan te bieden.

Activiteiten leefbaarheid

Assen

 • Jubileumfeest Ekke Faberflat
 • Opening van het Beleefhuis voor ouderen
 • Burendag in de Lariks 
 • Straatschildering Schilderswijk
 • Opschoonactie Bremstraat
 • Kennismakings-BBQ Diepstroeten
 • Muurschildering van Tokkel in het centrum als onderdeel van een kunstroute
 • Doe- en spelweek in de Molukse wijk
 • Opschoondagen in de Oude Molenbuurt
 • Aanpassen en herinrichting voortuinen aan de Hofstukken
 • Opening buurt informatie centrum in Marsdijk
 • Verschillende tentsessies met als doel kennismaking en informatie delen

Midden-Drenthe

 • Opening huiskamer in 't Beurtschip in Smilde
 • NLdoet: klussen en opknappen tuinen
 • Tentsessies voor ontmoeting en kennismaking

Ooststellingwerf

 • Opruimdagen Haerenkwartier
 • Aanpassen tuin zorgcomplex Riemsoord Appelscha
 • Bijdrage opknappen buurthuis Ravenswoud
 • NLdoet:  hulp bij inschrijven woningzoekenden

De Wolden

 • Plaatsen bloembakken Ruinerwold
 • Pilot De Voorzieningenwijzer

Westerveld

 • Bijdrage buurtbemiddeling
 • Pilot De Voorzieningenwijzer
 • Pilot gezamenlijk huisbezoek met Welzijnsorganisatie bij incassobezoeken

Noordenveld

 • Pilot De Voorzieningenwijzer
 • Aanpak diverse tuinen

Hoogeveen

 • Aanleg pleintje atrium Alteveerstraat

5.2 Sociale problematiek

Overlast wordt vaak veroorzaakt door sociale problematiek en heeft een negatief effect op de leefbaarheid. Wij voelen ons daar verantwoordelijk voor. Bij het oplossen van overlastsituaties treden wij initiërend, bemiddelend, faciliterend en adviserend op naar onze huurders en netwerkpartners.

Aanpak burenruzies

Wij bieden huurders de ruimte hun leven, leef- en woonomgeving zelf in te richten. Een goede leef- en woonomgeving draagt bij aan het voorkomen van burenruzies. Toch kunnen kleine ergernissen steeds hoger oplopen of onschuldige meningsverschillen uit de hand lopen. We doen dan eerst een beroep op de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van onze huurders. We kunnen ook Buurtbemiddeling inzetten, waarbij getrainde bemiddelaars ruziënde buren helpen om het contact te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict. Deze methode werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen. 

Verward gedrag

De afgelopen jaren werd een beweging in gang gezet waarbij we kwetsbare mensen, die soms hulp nodig hebben om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen, in buurten en wijken opvangen. Met het merendeel van deze mensen gaat het goed, maar het kan voorkomen dat iemand met verward gedrag overlast geeft, en daarmee een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving. Het is aan de gemeente om deze mensen te helpen, samen met zorginstellingen.

Netwerkpartners

Bij overlast en zorg doen we ook een beroep op onze netwerkpartners. We werken samen in Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)-netwerken en in (op wijk- of kernniveau georganiseerde) buurt- en sociale teams. Doel is het signaleren van individuele problematiek. En van problemen en aandachtspunten die structureel van aard zijn en die een bredere en projectmatige aanpak vragen. In de netwerken werken we samen met gemeenten, politie en divers zorgpartijen.

5.3 Wonen en zorg

Een van de onderdelen van onze strategische koers is het programma wonen, welzijn en zorg. Met dit programma leveren we een belangrijke bijdrage aan de opgaven op het snijvlak van wonen en zorg:

Langer zelfstandig thuis wonen

In oktober 2019 openden we ons Beleefhuis. In dit huis krijgen ouderen voorlichting over hoe ze met kleine aanpassingen in de woning zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. In de eerste vijf maanden dat het Beleefhuis bestaat zijn er ruim 200 bezoekers geweest. 
In dit Beleefhuis werken we samen met de WMO van de gemeente Assen en met wijkverpleegkundigen van zorgorganisaties en welzijnsorganisatie Vaart/Welzijn.

Langer zelfstandig thuis pakket

We ontwikkelden een pakket van kleine aanpassingen dat huurders die ouder en minder mobiel zijn gratis van ons kunnen ontvangen. Hiermee kunnen ze langer zelfstandig wonen.
We doen een pilot van een jaar. Er is veel belangstelling voor.  In 2019 hebben we ruim € 155.000 uitgegeven aan kleine aanpassingen. 

Innovatieprogramma Langer Thuis

Samen met de gemeente, zorgorganisaties en een welzijnsorganisatie in de wijk meldden we Noorderpark in Assen aan bij Platform 31. Doel is om te leren hoe we deze wijk kunnen inrichten en faciliteren in het Langer Zelfstandig Wonen. We zijn gestart met een onderzoek naar de geschiktheid van de woningvoorraad. Hierbij maken we gebruik van een tool  (de beslisboom) van Bouwend Nederland, Aedes en Companen. 

Met alle gemeenten maakten we werkafspraken over rollen en verantwoordelijkheden. Centrale vraag is hoe we ervoor zorgen dat we huurders zo goed mogelijk helpen bij hun vragen over woningaanpassingen.

Bijzondere doelgroepen

 • We trainden medewerkers in het signaleren van laaggeletterdheid en hoe ze daarin hulp kunnen bieden. 
 • We ontwikkelden een training woonvaardigheden. Zorgorganisatie Cosis neemt deze training op in het programma Woonstart, dat cliënten voorbereidt op zelfstandig wonen.
 • Met verschillende zorgorganisaties ontwikkelden we tussenvormen van wonen en zorg. Dit deden we om de uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang goed te regelen. Soms realiseren we hiervoor nieuwbouw,  maar we onderzoeken ook de mogelijkheden van extramuralisering van bestaande complexen.

Benutten van onze brugfunctie tussen maatschappelijke partners

In 2019 hebben we sterk ingezet op de samenwerking met stakeholders. We nemen actief deel aan en zijn mede-trekker van:

 • Platform Wonen Welzijn en Zorg in Assen
 • Welwozo Midden-Drenthe
 • Kerngroep Weer thuis (actieprogramma)
 • Mijn Buurt Assen (MBA)
 • Samenwerking in Ooststellingwerf
Volgend hoofdstuk: Participatie & belanghebbenden