Participatie & belanghebbenden

Huurders weten zelf het beste wat ze nodig hebben als het gaat om van hun huis een thuis te maken. Daarom gaan we regelmatig in gesprek en bevragen we huurders gericht. We stimuleren eigen initiatief en staan open voor ideeën. Samenwerking staat hierin voor ons centraal. We hebben ogen en oren in de wijk, waardoor we veel zien en horen. Waar nodig slaan we een brug met buurtbewoners en maatschappelijke partners. Hierbij kijken we over onze eigen grenzen heen en dagen huurders en maatschappelijke organisaties uit dit ook te doen.

6.1 Stem van de huurder

Adviesgroepen

We vinden het belangrijk dat onze huurders en woningzoekenden betrokken zijn bij de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van ons beleid en onze producten en diensten. Zo stemmen we onze beleidskeuzes en activiteiten beter af op hun behoeften, ervaringen en kennis. Dit komt de kwaliteit, effectiviteit en acceptatie van onze besluitvorming ten goede. Ook vinden wij het prettig dat huurders, al dan niet samen met ons, zelf aan de slag gaan om hun woon- en leefomgeving te verbeteren. Onze huurders leveren zo een positieve bijdrage aan een plezierig woonklimaat in hun gebouw, straat, buurt, wijk of dorp.

In samenwerking met huurdersplatform MEVM kozen we in 2017 voor het inzetten van een nieuwe vorm van huurdersparticipatie: een bewonersadviesgroep. Sindsdien gebruiken we deze vorm als we een onderwerp willen bespreken met een bredere groep huurders. De adviesgroepen zijn tijdelijk van aard en de samenstelling van de groep verschilt per onderwerp.

Adviesgroep spoedzoekers

In maart en april 2019 organiseerden we, samen met MEVM, een bewonersadviesgroep rond het onderwerp ‘spoedzoekers’. In een reeks van vier avonden ging de bewonersgroep aan de slag met de vraag: “Hoe kan Actium spoedzoekers helpen in hun zoektocht naar passende woonruimte?”. Zo maken we gebruik van de ervaringen en inzichten vanuit de doelgroep zelf (de ‘spoedzoekers’), andere huurders en professionals. De avonden werden begeleid door een onafhankelijke gespreksleider. De bewonersgroep bestond uit twaalf deelnemers, aangevuld met vier vertegenwoordigers van Actium en huurdersplatform MEVM.

Adviesgroep duurzaamheid

In het voorjaar van 2019 organiseerden we een bewonersbijeenkomst over het onderwerp duurzaamheid, ter voorbereiding op het formuleren van onze visie op dit onderwerp. We gingen met ongeveer tien huurders in gesprek over wat zij belangrijk vinden, wat wij zouden moeten doen en wat hun rol is als het gaat om duurzaamheid. De ervaringen en inzichten van de huurders namen we mee in het vervolgtraject.

6.2 Huurdersplatform MEVM

Het huurdersplatform Mit En Veur Mekoar (MEVM) vertegenwoordigt formeel de belangen van onze huurders. Daarom betrekken we de bestuursleden van MEVM actief bij ons beleid en onze dienstverlening. MEVM praat mee en adviseert ons gevraagd en ongevraagd over onze beleidskeuzes. In 2019 voerden wij regelmatig op bestuurlijk niveau overleg met MEVM. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere:

  • de begroting;
  • de jaarlijkse huuraanpassing;
  • het activiteitenoverzicht 2020;
  • de prestatieafspraken per gemeente;
  • duurzaamheid;
  • portefeuillestrategie.

In 2019 speelde MEVM een grote rol bij de voorbereiding van de invoering van het gezamenlijke woonruimteverdeelsysteem Thuiskompas. Dit nieuwe systeem gaat in 2020 live. In dit project werken alle Drentse corporaties en huurdersorganisaties in co-creatie met elkaar samen.

Ook was MEVM in 2019 als volwaardige gesprekspartner betrokken bij de (meerjarige) prestatieafspraken die we maakten met de gemeenten. Vanuit die rol schoven ze regelmatig aan bij ambtelijke en bestuurlijke overleggen van gemeenten. Ook hielpen we MEVM bij het vinden van een bestuurdersondersteuner.

6.3 Bewonersorganisaties

Huurdersplatform MEVM is een belangrijke gesprekspartner voor ons. Tegelijkertijd hechten we ook aan andere contacten met huurders en woningzoekenden. We gingen regelmatig in gesprek met de vele bewonersorganisaties in ons werkgebied. Deze bewonersorganisaties zijn actief op dorps- en wijkniveau. Sommige bewonersgroepen zijn een bepaalde periode actief, anderen hebben een meer permanent karakter. We hielden contact met ongeveer 30 bewonersorganisaties.

6.4 Participatie bij onderhoud

Bewonersparticipatie bij planmatig onderhoud

  • Gemiddeld voeren we eens in de acht jaar planmatig schilderwerk uit bij onze woningen. Meestal houden we de bestaande kleur, soms kiezen we voor een kleurwijziging. In dat geval kunnen huurders hierover meedenken.  Afgelopen jaar voerden we bij één complex op verzoek van de huurders een kleurwijziging door.
  • Bij het aanbrengen van isolerende maatregelen houden we voor het moment van uitvoering rekening met de wensen van de huurders. Ook is het soms nodig maatregelen te treffen voor bijvoorbeeld vleermuizen. We creëren dan ruimtes waar de vleermuis kan verblijven. Als iemand aangeeft bang te zijn voor vleermuizen, houden we hier rekening mee bij het kiezen van de nieuwe ruimte voor de vleermuizen. 
  • Afgelopen jaar kregen veel woningen zonnepanelen.  Ondanks dat we dit zonder huurverhoging en zonder andere kosten voor de huurder doen, zijn er huurders die hier liever vanaf zien. We slaan hun woning dan over. 
  • Is het op basis van de technische levensduur nodig is om de badkamer, keuken of het toilet te vervangen? Dan kunnen bewoners kiezen uit verschillende opties, kleuren en soorten tegels. Ook mogen ze de werkzaamheden weigeren. 

Bewonersparticipatie bij renovatie/nieuwbouw (woningbouw)

Renovatie- en nieuwbouwtrajecten lopen in het algemeen over meerdere jaren. We proberen bewoners zoveel mogelijk bij deze trajecten te betrekken. Zo ook bij de werkzaamheden in het Haerenkwartier in Oosterwolde. Om een goed beeld te geven van de manier waarop we bewoners betrekken, beschrijven we het gehele traject.

Haerenkwartier Oosterwolde

In de zomer van 2017 organiseerden we vier bijeenkomsten in het Haerenkwartier in Oosterwolde om met bewoners in gesprek te gaan over hun woning en wijk. Dit leverde veel ideeën, suggesties  en plannen op. Ook onderzochten we de technische staat van de woningen en keken we naar de openbare ruimte, toekomstverwachting en leefbaarheid van de wijk. Daarna zijn we aan de slag gegaan met de ontwikkeling van de plannen. Dit deden we in samenspraak met een klankbordgroep van ongeveer 30 bewoners. Welke werkzaamheden er exact uitgevoerd zouden worden, was op dat moment nog niet bekend. Vanaf het begin hielden we rekening met de behoeften en wensen van de bewoners. Duurzaamheid was ook een belangrijk onderwerp.

Uiteindelijk werd besloten om een aantal woningblokken te slopen, meer openheid en ruimte in de wijk te creëren en zo de buurt aantrekkelijker te maken. De te slopen woningen worden vervangen door 44 nieuwe energie-neutrale en levensloopbestendige woningen. Hiermee spelen we in op de toenemende vergrijzing en komt er meer variatie in de wijk. Na dit besluit en de communicatie hierover aan de hele wijk, gingen we samen met de klankbordgroep aan de slag met de definitieve invulling van de geplande onderhoudswerkzaamheden aan de overige 127 woningen.

In april 2018 viel het definitieve besluit tot de renovatie van deze woningen. Daarna spraken bewoners, klankbordgroep en gemeente de wens uit om deze wijk op korte termijn aardgasvrij te maken. Wij hebben richting de bewoners aangegeven deze optie alsnog te willen onderzoeken. Daarvoor werd uitvraag gedaan bij zes partijen. De door deze partijen ingediende plannen beoordeelden we met de bewoners onder meer op betaalbaarheid en gebruikersgemak.  Een van de partijen kwam met een heel vernieuwende oplossing: een duurzaam en energiezuinig huis in 35 werkdagen. Samen met de bewoners kozen we voor deze oplossing. Eind februari 2020 startten we met de bouw van 44 van deze levensloopbestendige woningen. 

Bewonersparticipatie bij renovatie/nieuwbouw (zorg)

Bij het verbouwen van een zorgcomplex of (gedeeltelijke) nieuwbouw hiervan, hebben we niet direct te maken met de bewoners. Om wel zoveel mogelijk rekening te houden met hun wensen, werken we renovatieplannen van woonzorgcentra uit in overleg met het zorgpersoneel. Ook betrekken we de cliëntenraden bij de totstandkoming van de plannen.

We informeren de bewoners op tijd over wat er gaat gebeuren en wat dit voor hen betekent.  Denk aan overlast tijdens de (ver)bouw of mogelijke (tijdelijke) verhuizing.

6.5 Samenwerking en afstemming met gemeenten

De Woningwet 2015 bepaalt dat woningcorporaties naar redelijkheid moeten bijdragen aan de uitvoering van het gemeentelijke volkshuisvestelijk beleid. De Woningwet regelt een groot aantal zaken rond de samenwerking tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties.

Prestatieafspraken gemeenten

Wij werken volgens een uniforme aanpak voor alle gemeenten. Wij maken (meerjarige) prestatieafspraken met de gemeente, op basis van de gemeentelijke woonvisie. De prestatieafspraken vormen de  onderlegger voor het activiteitenoverzicht, dat wij jaarlijks uitbrengen. 

Onderstaande tabel laat zien voor welke periode we prestatieafspraken hebben gemaakt met de gemeenten.

Prestatieafspraken gemeenten

Prestatieafspraken gemeenten
Gemeente Woonvisie Vastgestelde prestatieafspraken over periode
Assen Vastgesteld 2016-2020 2018-2022
Hoogeveen Vastgesteld 2017-2020 2018-2022
Meppel Vastgesteld 2016-2020 2018-2022
Midden-Drenthe Vastgesteld 2017-2021 2018-2021
Noordenveld Vastgesteld 2016 2019-2023
Ooststellingwerf Vastgesteld 2017-2022 2018-2022
Westerveld Vastgesteld 2019-2025 2020
De Wolden Vastgesteld 2017-2022 2019-2023

Overzicht per gemeente van woonplannen en (meerjarige) prestatieafspraken per ultimo 2019

Bestuurlijk en ambtelijk overleg

Meerdere keren per jaar overleggen wij, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau, met de gemeenten in ons werkgebied. Drie keer per jaar doen wij dit in het kader van het maken en uitvoeren van prestatieafspraken. Aan deze overleggen nemen ook de huurdersvertegenwoordiging(en) en eventuele andere woningcorporaties deel. 

6.6 Samenwerking en afstemming met maatschappelijke partners

We voeren minimaal 1 keer per jaar op bestuurlijk niveau overleg met onze maatschappelijk partners. Onderstaande tabel toont het aantal overleggen in 2019 per (zorg)organisaties. 

De afgelopen jaren kwam het onderwerp 'Langer zelfstandig wonen' hoger op de gezamenlijke agenda  te staan. Door het actieprogramma 'Weer Thuis' is onze samenwerking met zorgorganisaties voor cliënten met een psychische beperking nog beter geworden. Met dit programma ondersteunen we bewoners uit de Maatschappelijk Opvang of Beschermd Wonen die verhuizen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. 

Bestuurlijk overleg maatschappelijke partners

Bestuurlijk overleg maatschappelijke partners
  Bestuurlijk overleg
Van Boeijen 2
ZZWD 2
Liante 2
Noorderboog 7
Cosis 2
GGZ 2
Leger des Heils 1
Interzorg 1
Totaal aantal bestuurlijke overleggen 19
Volgend hoofdstuk: Bedrijfsvoering